Mô hình phát triển năng lực toàn diện cho một tương lai tươi sáng từ giáo dục

Quá trình tích luỹ các tài sản vô giá như tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các mối quan hệ xã hội đòi hỏi sự trao đổi giữa các nguồn lực của gia đình. Nguồn lực đó là chính bản thân các tài sản trên cộng thêm các yếu tố về công sức và tài chính. Nói cách khác, bạn sẽ có trong tay 5 loại tài sản và việc cần làm để có một tương lai tươi sáng từ giáo dục là sử dụng hiệu quả 5 yếu tố theo mô hình sau để tích luỹ thêm tổng giá trị của 5 tài sản cộng lại.